About Us

Ken Takahashi
c/o Eurasia
#2FA, Nishi-shinjuku7-16-15, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
tel&fax +813 3362 2639


Contact Us